Asociācijas statūti

1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas informātikas skolotāju asociācija” (turpmāk tekstā – Biedrība).

1.2. Biedrības saīsinātais nosaukums latviešu valodā ir “LISA”.

1.3. Biedrības juridiskā adrese ir Rīga, Sarkandaugavas iela 24, LV-1005, Latvija.

2. Biedrības mērķis

2.1. Biedrības mērķis ir rūpēties par Latvijas informātikas skolotāju profesionālo interešu aizstāvību un izaugsmi.

2.2. Biedrības uzdevumi ir:

2.2.1. radošo spēju izkopšana;

2.2.2. labākās darba pieredzes apgūšana un popularizēšana;

2.2.3. zinātnisko pētījumu sekmēšana;

2.2.4. ekonomisko problēmu risināšana, mācību procesa metodiskā nodrošinājuma izveides veicināšana;

2.2.5. profesijas prestiža nostiprināšana.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrības darbība ir beztermiņa.

4. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, kuras darbība un intereses saistītas ar informāciju un komunikāciju tehnoloģijām, datorzinībām, informātikas un programmēšanas didaktikas problēmu risināšanu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Biedrība „Latvijas informātikas skolotāju asociācija” ir brīvprātīga personu apvienība, kas izveidota, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura.

4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu vai izslēgšanu no Biedrības pieņem valde ar vienkāršu balsu vairākumu.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs ir nodarījis Biedrībai morālu kaitējumu, kas apkauno Biedrības tēlu sabiedrībā;

4.5.2. biedrs nepilda biedru sapulces, valdes lēmumus vai Biedrības statūtus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;

4.5.5. biedrs vairāk kā divus gadus nav nomaksājis biedra naudu;

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.6. Biedra darbība Biedrībā izbeidzas biedra nāves gadījumā.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību;

5.1.3. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. vēlēt un tapt ievēlētam Biedrības pārvaldes institūcijās;

5.1.5. brīvi darboties citās sabiedriskās vai politiskās organizācijās.

5.2. Biedrības biedru pienākumi ir:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa realizēšanu;

5.2.4. augsti turēt biedrības godu, nepieļaut rīcību, kas grauj biedrības godu un tēlu sabiedrībā;

6. Biedrības izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanas metodes

6.1. Biedrības darba metodes izvirzītā mērķa sasniegšanai ir:

6.1.1. rīkot sanāksmes, konferences, kongresus, forumus, izstādes, apmācību, tālākizglītību un citus pasākumus;

6.1.2. sadarboties ar masu informācijas līdzekļiem;

6.1.3. veidot savus reklāmas materiālus un pasākumus;

6.1.4. konsultēt savus biedrus;

6.1.5. sadarboties ar citām Latvijas, starptautiskajām, ārvalstu nevalstiskajām un valstiskajām organizācijām, kā arī ar pašvaldībām, uzņēmumiem un atsevišķām fiziskām personām;

6.1.6. piedalīties likumu, programmu un citu dokumentu izstrādāšanā un vērtēšanā, likumdošanas iniciatīvas kārtā iesniedzot priekšlikumus Latvijas valdībai un Saeimai;

6.1.7. veikt naudas līdzekļu piesaistīšanu un to uzkrāšanu;

6.2. Biedrībai savu statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu īstenošanai ir tiesības nodarboties ar saimniecisko darbību;

6.3. Biedrībai ir tiesības statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu īstenošanai izmantot algotu darbaspēku.

6.4. Biedrības statūtos minētajai rakstveida sarakstei var izmantot elektroniskos medijus (elektronisko pastu, elektroniskos dokumentus, elektronisko parakstu, mājas lapu u.c.) ar vienlīdzīgu juridisko spēku.

7. Biedrības struktūrvienības

7.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības valde.

8. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

8.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

8.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai uz rakstveidā izdotas pilnvaras pamata.

8.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.

8.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

8.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

8.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz viena piektā daļa no biedriem. Statūtu grozīšanai nepieciešama vairāk kā puse no biedru skaita.

8.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

8.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu un reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.9. Biedru sapulce ir tiesīga:

8.9.1. pieņemt un grozīt Biedrības statūtus;

8.9.2. izlemt visus ar Biedrības darbību saistītos jautājumus;

8.9.3. ievēlēt un atsaukt Biedrības valdi un revidentu;

8.9.4. pieņemt zināšanai valdes ziņojumus par Biedrības biedru uzņemšanu, izstāšanos vai izslēgšanu, par saimniecisko darbību, tās uzsākšanu vai pārtraukšanu;

8.9.5. lemt par Biedrības reorganizāciju un likvidāciju.

9. Izpildinstitūcija

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem, kas ievēlēti uz 2 gadiem.

9.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, un divus valdes priekšsēdētāja vietniekus, kuri organizē valdes darbu.

9.3. Valdes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā divas reizes gadā.

9.4. Valde var pieņemt darbā algotu darbaspēku, tai skaitā no valdes locekļu vidus, un noteikt tam darba algu un samaksas kārtību ar valdes locekļu balsu vairākumu.

9.5. Valde biedru sapulces noteiktajā laikā ir tiesīga rīkoties ar Biedrības līdzekļiem un īpašumu.

9.6. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

9.7. Ja valdes pilnvaru laikā no tās izstājas valdes loceklis, tad valde sasauc biedru sapulci, lai ievēlētu jaunu valdes loceklis.

9.8. Valdes loceklim ir tiesības uz attaisnoto izdevumu, kas radušies strādājot Biedrības labā, kompensāciju, iesniedzot valdes priekšsēdētājam rakstisku lūgumu un attaisnojuma dokumentus.

10. Revidents

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

10.3. Revidents:

10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

11. Biedru nauda

11.1. Biedrības iestāšanās un biedru naudas apmēru un iemaksas kārtību nosaka Biedrības valde, bet ne biežāk kā vienu reizi gadā.

Statūti apstiprināti Biedrības dibināšanas sapulcē

Rīgas Tehniskajā universitātē, Kaļķu ielā 1-201, Rīgā, 2010. gada 30. martā.